LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2022 - 2023


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2022 - 2023

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2022 - 2023

TUẦN 1

TUẦN 7

TUẦN 13

TUẦN 19

TUẦN 25

TUẦN 31

TUẦN 37

TUẦN 2

TUẦN 8

TUẦN 14

TUẦN 20

TUẦN 26

TUẦN 32

TUẦN 38

TUẦN 3

TUẦN 9

TUẦN 15

TUẦN 21

TUẦN 27

TUẦN 33

TUẦN 39

TUẦN 4

TUẦN 10

TUẦN 16

TUẦN 22

TUẦN 28

TUẦN 34

TUẦN 40

TUẦN 5

TUẦN 11

TUẦN 17

TUẦN 23

TUẦN 29

TUẦN 35

 

TUẦN 6

TUẦN 12

TUẦN 18

TUẦN 24

TUẦN 30

TUẦN 36

 

 

                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

                                                                                   

 

 

                                                                                                   Đinh Thị Ngọc Dung

                                                                                                             (Đã kí)


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu