PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2020-2021


 

  Phân công chuyên môn kì 1:

  Phân công chuyên môn kì 2: Thực hiện từ 11/1/2021

  Phân công chuyên môn kì 2: thực hiện từ 29/03/2021

  Thời khóa biểu kì 1:

  Thời khóa biểu kì 2: Thực hiện từ 11/1/2021

  Thời khóa biểu kì 2: Thực hiện từ ngày 29/3/2021


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu