Asset Publisher

Thống kê chất lượng

Thống kê chất lượng


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU                  
TRƯỜNG THCS HOÀNG QUẾ                  
                           
KẾT QUẢ XẾP LOẠI HỌC LỰC, HẠNH KIỂM HỌC KỲ 2
NĂM HỌC 2011 - 2012
 1 .  Hạnh kiểm                        
                           
TT Khối lớp Tổng số Nữ Tốt Khá TB Yếu Kém
TS TL % TS TL % TS TL % TS TL % TS TL %
1 6 95 49 89 93.68 6 6.32            
2 7 64 33 60 93.75 3 4.69 1 1.56        
3 8 65 33 53 81.54 11 16.92 1 1.54        
4 9 106 48 97 91.51 9 8.49            
  Cộng 330 163 299 90.61 29 8.79 2 0.61 0   0  
                           
2 .  Học lực                        
                           
TT Khối lớp Tổng số Nữ Tốt Khá TB Yếu Kém
TS TL % TS TL % TS TL % TS TL % TS TL %
1 6 95 49 15 15.79 42 44.21 34 35.79 4 4.21    
2 7 64 33 10 15.63 24 37.50 27 42.19 3 4.69    
3 8 65 33 7 10.77 27 41.54 27 41.54 4 6.15    
4 9 106 48 17 16.04 52 49.06 37 34.91        
  Cộng 330 163 49 14.85 145 43.94 125 37.88 11 3.33 0  
                           
                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG  
                           
                           
                           
                           
                  Trương Thị Minh Nguyệt  

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU                  
TRƯỜNG THCS HOÀNG QUẾ                  
                           
KẾT QUẢ XẾP LOẠI HỌC LỰC, HẠNH KIỂM CẢ NĂM
NĂM HỌC 2011 - 2012
 1 .  Hạnh kiểm                        
                           
TT Khối lớp Tổng số Nữ Tốt Khá TB Yếu Kém
TS TL % TS TL % TS TL % TS TL % TS TL %
1 6 95 49 89 93.68 6 6.32            
2 7 64 33 60 93.75 3 4.69 1 1.56        
3 8 65 33 53 81.54 11 16.92 1 1.54        
4 9 106 48 97 91.51 9 8.49            
  Cộng 330 163 299 90.61 29 8.79 2 0.61 0   0  
                           
2 .  Học lực                        
                           
TT Khối lớp Tổng số Nữ Tốt Khá TB Yếu Kém
TS TL % TS TL % TS TL % TS TL % TS TL %
1 6 95 49 16 16.84 41 43.16 30 31.58 8 8.42    
2 7 64 33 11 17.19 24 37.50 25 39.06 4 6.25    
3 8 65 33 7 10.77 25 38.46 29 44.62 4 6.15    
4 9 106 48 15 14.15 54 50.94 37 34.91        
  Cộng 330 163 49 14.85 144 43.64 121 36.67 16 4.85 0  
                           
                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG  
                           
                           
                           
                           
                  Trương Thị Minh Nguyệt