Asset Publisher

Kế hoạch tháng 01 năm 2018

Kế hoạch tháng 01 năm 2018


PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO  ĐÔNG TRIỀU          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRƯ­ỜNG THCS HOÀNG QUẾ                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                        CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

                                                               Tháng 01 năm 2018

Nhiệm vụ trọng tâm:

- Triển khai thực hiện kế hoạch học kì II

- Hoàn thành sơ kết học kì I

- Tổ chức cho HS ôn thi học sinh giỏi cấp Tỉnh

- Triển khai thiết lập phòng học thông minh trên phòng tin học, tăng cường sử dụng PHTM

- Tổ chức luyện tập điền kinh để HS tham gia thi điền kinh cấp TX.

Lịch cụ thể:

THỜI GIAN

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

CHỈ ĐẠO

LỰC LƯỢNG THAM GIA

4/1

-Tổ chức họp phụ huynh

HT

GV, HS

15/1

- Tổ chức ký cam kết về pháo, ATGT, đèn trời

 BGH

 

GV, NV, HS toàn trường

18/1

-Tổ chức tập huấn trường học kết nối

BGH

GV  toàn trường

\18-19/1

- Tham gia thi điền kinh cấp Thị Xã

BGH, GVTD

 

 HS đội tuyển

20/1

- Tổ chức ký cam kết về pháo, ATGT, đèn trời với UBND xã

 BGH

GV, NV, HS toàn trường

 

Nơi nhận:                                                         

- Phòng GD&ĐT ( b/c)

- BGH( t/h)

- Lưu VP          

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Vũ Trường Thoi