Asset Publisher

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 - 2018


1.Kế hoạch năm học 2017-2018: (Nhấn vào đây để xem và tải về)

2. Kế hoạch BDTX: (Nhấn vào đây để xem và tải về)

3. Kế hoạch CNTT: (Nhấn vào đây để xem và tải về)

4Kế hoạch chuyên môn: (Nhấn vào đây để xem và tải về)

5. Kế hoạch tự chọn: (Nhấn vào đây để xem và tải về)

6. Baó cáo thực hiện công tác chuyên môn: (Nhấn vào đây để xem và tải về)