Asset Publisher

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016 - 2017

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016 - 2017


 

1. Kế hoạch năm học 2015-2016: (Nhấn vào đây để xem và tải về)

2. Kế hoạch BDTX: (Nhấn vào đây để xem và tải về) 

3. Kế hoạch CNTT: (Nhấn vào đây để xem và tải về)

4. Kế hoạch chuyên môn: (Nhấn vào đây để xem và tải về)

5. Kế hoạch phổ cập: (Nhấn vào đây để xem và tải về)

6. Kế hoạch giáo dục địa phương:(Nhấn vào đây để xem và tải về)

7.Kế hoạch ATGT: (Nhấn vào đây để xem và tải về)

8. Kế hoạch THTT HSTC: (Nhấn vào đây để xem và tải về)

9. Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ: (Nhấn vào đây để xem và tải về)

10. Kế hoạch pháp luật: (Nhấn vào đây để xem và tải về)

11. Kế hoạch kiểm tra: (Nhấn vào đây để xem và tải về)