Asset Publisher

Công khai đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, GV, NV tháng 5/2014

Công khai đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, GV, NV tháng 5/2014


 

            PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS HOÀNG QUẾ

THÔNG B¸O

 

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục phổ thông, tháng 5/2014

 

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác  (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

 

TS

 

ThS

ĐH

TCCN

 

Dưới TCCN

 

 Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Giáo viên

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó số giáo viên dạy môn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Toán-Tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Lý-Kỹ thuật

01

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

3

Toán - Lý

04

 

 

 

 

01

03

 

 

 

4

Tin

01

 

 

 

 

 

01

 

 

 Hợp đồng

5

Văn-Địa

01

 

 

 

 

01

 

 

 

 

6

Văn – Sử

04

 

 

 

 

03

01

 

 

 

7

Văn - GDCD

01

 

 

 

 

01

 

 

 

 

8

Tiếng anh

02

 

 

 

 

02

 

 

 

 

9

Sinh-Hóa-Địa-TD

06

 

 

 

 

05

02

 

 

 

10

Thể dục(TD)

01

 

 

 

 

01

 

 

 

 

11

Âm nhạc-Mỹ thuật

02

 

 

 

 

01

01

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

01

 

 

 

 

01

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

01

 

 

 

 

01

 

 

 

 

III

Nhân viên

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

01

 

 

 

 

01

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

01

 

 

 

 

01

 

 

 

 

3

Thủ quĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV kiêm

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV kiêm

5

Nhân viên thư viện

01

 

 

 

 

 

 01

 

 

 

6

Nhân viên khác

02

 

 

 

 

 

 

 

 

Hợp đồng bảo vệ

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                                  Đông Triều, ngày 02 tháng 5năm 2014

                                                    Thủ trưởng đơn vị

                                                   (Đã ký)

                                                   Bùi Văn Nghĩa