Asset Publisher

Chuong trinh cong tac thang 10

Chuong trinh cong tac thang 10


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

TRƯỜNG THCS HOÀNG QUẾ

 

Số: 03/KH-TrTHCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  Đông Triều., ngày 03 tháng 10 năm 2012

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2012

                                                                                 

* Trọng tâm công tác tháng 10/2012:

 

- Thực hiện công tác phát triển: Duy trì sĩ số học sinh. Đảm bảo tỉ lệ chuyên cần, tiêp tục thực hiện phổ cập THCS năm 2013.

- Công tác dạy và học: Điều chỉnh phân công giảng dạy của giáo viên phù hợp để điều chuyển GV hỗ trợ TT Giáo dục cộng đồng. Thực hiện nghiêm túc nề nếp dạy học. Hoàn chỉnh các loại hồ sơ chuyên môn theo quy định, kiểm tra nội bộ nhà trường. Tham dự các lớp tập huấn của Phòng GD&ĐT, của Sở GD&ĐT. Tiếp tục thực hiện tốt việc chống dậy thêm, học thêm theo chỉ thị 09.

- Tăng cường giáo dục đạo đức, phát luật cho học sinh thông qua các hoạt động của Liên đội trong nhà trường; Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Hai tốt”, tiếp tục triển khai thực hiện chuyên đề: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tác phong của Bác Hồ năm học 2012 – 2013 đến năm 2015.  

- Đại hội liên đội năm học 2012 – 2013.

- Báo cáo đăng ký thi đua năm học 2012 – 2013 về Phòng GD&ĐT Đông Triều.

- Tiếp tục đầu tư CSVC phục vụ cho thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT vào quản lý và dạy học; đầu tư các bảng biểu cho phòng truyền thống, văn phòng.

- Thực hiện tốt vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh trong thời tiết chuyển mùa; bệnh chân-tay-miệng.

 

(Thực hiện điều chỉnh kế hoạch nếu có)

Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận chịu trách nhiệm

01/10 – 31/10

- Thực hiện công tác dạy học theo chương trình.

- LĐ vệ sinh, châm sóc cây xanh

- Các thành viên trong HĐ giáo dục.

- Ban lao động, HS.

04/10

-Họp Hội đồng giáo dục triển khai công tác tháng 10.

 

- Các thành viên trong HĐ.

05/10

-Đại hội Liên đội.

 

-Tham dự Lễ hội Đền sinh.

- Đại biểu TN các lớp; GVCN; Đoàn TN.

- HT; GV.

06/10-14/10

-Kiểm tra nội bộ nhà trường.

 

- Dự Đại hội CĐ GD&ĐT

-  HT; P HT; Ban kiểm tra.

- CTCĐ +GV (đ/c Huyền)

 15/10

- Tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày 15/10.

- Chuẩn bị Hồ sơ để Phòng GD&ĐT kiểm tra.

- Các thành viên trong HĐ giáo dục được phân công

- Hội đồng giáo dục.

18/10

 Tập huấn nghiệp vụ viết tin, bài...

 

Đ/c Hoa.

17/10 – 31/10

- Kiểm tra nội bộ nhà trường.

- Báo cáo đăng ký Thi đua về Phòng GD&ĐT.

- HT; P HT; Ban kiểm tra.

 -HT; Thư ký HĐ.

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

- Bộ phận CM.

- Ban LĐ.

- Ban thi đua.

   - Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Bùi Văn Nghĩa