KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM 2017


PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO  ĐÔNG TRIỀU          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRƯ­ỜNG THCS HOÀNG QUẾ                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                        CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

                                                               Tháng 12 năm 2017

Nhiệm vụ trọng tâm:

- Tổ chức coi chấm kiểm tra học kì 1

- Hoàn thiên hồ sơ sổ sách

- Tổ chức cho HS thi học sinh giỏi cấp Thị Xã.

- Tổ chức  Đại hội TDTT.

- Tổng kết học kì 1

Lịch cụ thể:

THỜI GIAN

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

CHỈ ĐẠO

LỰC LƯỢNG THAM GIA

4/12

-Tổ chức tuyên truyền HIV

TPT

GV, HS

6/12

- Tổ chức cho HS thi HSG cấp Thị Xã

BGH

 

 

 HS đội tuyển

 

9-10/12

- Tham gia đại hội TDTT cấp Thị Xã

 BGH

 

 

GV TD, HS

12-14/12

- Tổ chức  thi học kì 1

 BGH

 

 GV, HS

 

15-18/12

- Hoàn thành điểm học kì 1

 BGH

 

 GV

Hội đồng nhà trường

18/12

- Nộp phổ cập

BGH

Chuyên môn

22/12

- Tổ chức hoạt động chào mừng 22/12

 BGH + TPT

HS + GV

30/12

- Kết thúc học kì 1 

 BGH + GVCN

GV + HS

 

 

Nơi nhận:                                                         

- Phòng GD&ĐT ( b/c)

- BGH( t/h)

- Lưu VP          

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Vũ Trường Thoi

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu