Xuất bản thông tin

KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM 2014-2015

KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM 2014-2015


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG THCS HOÀNG QUẾ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Đông Triều., ngày 01 tháng 8 năm 2014

 

 

                                            CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG

                                                           Tháng 8 năm 2014

Nhiệm vụ trọng tâm:

Chủ điểm: " Chào mừng cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2-9"

+ Thực hiện tựu trường đối với HS

+ Phân công chuyên môn, nhiệm vụ công tác đối với GV

+ Tham gia bồi dưỡng chính trị, CNTT, chuyên môn nghiệp vụ hè 2014,

+ Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới

+ Thực hiện kế hoạch dạy - học  tuần 1- tuần 2

Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận chịu trách nhiệm

01/8

-Họp Hội đồng giáo dục triển khai công tác tháng 8.

- Các thành viên trong HĐ.

02/8

-Tập trung học sinh nhắc các nội dung cần thiết chuẩn bị cho ngày học chính thức.

- Các thành viên trong HĐ.

- GVCN

01/8-28/8

-Tham gia bồi dưỡng CNTT 2014 theo lịch của Phòng GD&ĐT

- GV được phân công

12,13/8

-Tổ chức ôn tập cho học sinh thi lại.

- Nhận lại hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 THPTnhững em không đạt.

-Tổng vệ sinh toàn trường.

- Các thành viên trong HĐ GD được phân công

- Văn thư

- GVCN

15/8 - 31/8

- Thực hiện công tác dạy học theo chương trình.

- LĐ vệ sinh, châm sóc cây xanh

- Các thành viên trong HĐ giáo dục.

- Ban lao động, HS.

22/8

-Tham gia tổng kết năm học của Phòng GD&ĐT

- HT; CT Công đoàn

23,24/8

-Thi khảo sát chất lượng đầu năm

- GV được phân công

 25-28/8

-Xây dựng kế hoạch năm học, tổ chức điều tra phổ cập

 BGH

 

Nơi nhận:                                                         

- Phòng GD&ĐT ( b/c)

- BGH( t/h)

- Lưu VP          

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                               Vũ Trường Thoi