Xuất bản thông tin

KẾ HOẠCH THÁNG 4 NĂM 2015

KẾ HOẠCH THÁNG 4 NĂM 2015


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG THCS HOÀNG QUẾ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            

              Đông Triều, ngày 3 tháng 04 năm 2015

 

 

                                                                    CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG

                                                                                  Tháng 04 năm 2015

     Nhiệm vụ trọng tâm:

     Chủ điểm: " Tháng nâng cao chất lượng của tháng"

+ Thực hiện dạy và học theo KH tuần 30-34.

+  Tổ chức cho HS thi học kì 2.

+ Tổ chức ngày hội sách theo cụm.

+ Tiếp tục kiểm tra toàn diện GV.

+Tổ chức  thi nghề phổ thông

     Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận chịu trách nhiệm

02/04

 Họp  hội đồng nhà trường, họp chi bộ

Đảng viên chi bộ

Toàn thể HĐ

2-17/04

Kiểm tra  toàn diện GV

BGH và GV

3/04

Họp Hiệu trưởng trên phòng GD

Hiệu trưởng

4,5/04

Thi nghề phổ thông

GV coi thi và HS khối 8

8/04

  Tổ chức lễ phát động đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy, xe đạp điện.

HS và Gv

14-21/04

  Thi học kì 2 các môn trường tự ra đề

GV và HS

13-15/4

 Chấm nghề phổ thông

Đ/C My- HPhó

17/04

  Nộp giải pháp sang tạo về PGD

BGH, GV, Hành chính

18/04

 Tổ chức ngày hội sách cụm 5

Toàn thể GV và 20 HS lớp 8

22-24/04

 Thi học kì 2 các môn thi tập trung theo lịch của phòng

GV và HS toàn trường

28-30/04

  Nghỉ lễ 30/4 và 1/5

GV và HS toàn trường

 

Nơi nhận:                                                         

- Phòng GD&ĐT ( b/c)

- BGH( t/h)

- Lưu VP          

HIỆU TRƯỞNG

 

 

      Vũ Trường Thoi