Xuất bản thông tin

KẾ HOẠCH THÁNG 1 NĂM 2015

KẾ HOẠCH THÁNG 1 NĂM 2015


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG THCS HOÀNG QUẾ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            

              Đông Triều, ngày 6 tháng 01 năm 2015

 

 


                                                                 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG

                                                                                Tháng 01 năm 2015

     Nhiệm vụ trọng tâm:

     Chủ điểm: " Mừng Đảng – Mừng xuân"

                       + Tổ chức cho CBGV – Nv nghỉ tết dương lịcl.

                       + Sơ kết học kì 1.

                       + Triển khai chương trình học kì 2.

                      + Tổ chức thi HSG khối 9

     Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận chịu trách nhiệm

5/01

Thực hiện chương trình học kì 2

 Toàn thể GV và HS nhà  trường.

6/01

Họp HĐ triển khai công tác tháng

Toàn thể HĐ

10/01

Sơ kết học kì 1

Toàn thể HĐ

12/01

  Sơ kết HS toàn trường

  GV và HS

13/01

 Thi học sinh giỏi cấp huyện

   HS lớp 9

14/01

Hoàn thiện hồ sơ cán bộ CCVC

Toàn thể HĐ

15/01

 Tham gia lớp tập huấn kiểm định chất lượng.

 Hiệu trưởng và thư kí hội đồng

20/01

 Họp kê khai ngân sách

  Hiệu trưởng

20-21/01

 Tập huấn phần mềm trực tuyến

  Hiệu phó chuyên môn, CNTT

 

Nơi nhận:                                                         

- Phòng GD&ĐT ( b/c)

- BGH( t/h)

- Lưu VP          

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

      Vũ Trường Thoi