Xuất bản thông tin

Chương trình công tác tháng 02/2012

Chương trình công tác tháng 02/2012


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS HOÀNG QUẾ

Số: 02/KH-TrH.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                       Đông Triều., ngày 30  tháng 01. năm 2012

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2012

                                                                                                                                       

 

* Trọng tâm công tác tháng 02/2012:

 

- Thực hiện công tác phát triển: duy trì sĩ số học sinh, đảm bảo số lớp (10 lớp, 330 học sinh); đảm bảo tỉ lệ chuyên cần, tiêp tục theo dõi phổ cập 2012; XD kế hoạch phát triển 2012-2013.

- Công tác dạy và học: Duy trì nề nêp dạy học, đảm bảo chương trình, tích cực ứng dụng CNTT vào đổi mới công tác dạy học, dạy chuẩn KT-KN; tích hợp bồi dưỡng đạo đức học sinh; kiểm tra nội bộ nhà trường; tổ chức tốt điểm thi IOE cấp huyện; Thực hiện tốt việc chống dậy thêm, học thêm theo chỉ thị 09.

- Tăng cường giáo dục đạo đức, phát luật của học sinh thong qua các hoạt động Đội trong nhà trường; triển khai thực hiện chuyên đề: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ năm 2012.

- Tiếp tục chỉnh trang khuôn viên nhà trường, trồng chăm sóc cây.

- Tham gia các Lễ hội đầu năm của địa phương, thực hiện tốt vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh

 

Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận chịu trách nhiệm

01/02 – 29/02

- Thực hiện công tác dạy học theo chương trình.

- LĐ vệ sinh, châm sóc cây xanh

- Các thành viên trong HĐ giáo dục.

- Ban lao động, HS.

02/02

- Họp Hội đồng triển khai kế hoạch thực hiện.

- Các thành viên trong HĐ giáo dục.

03/02-10/02

- Kiểm tra nội bộ nhà trường

- Tổ chức cho HS tham gia các lớp ôn thi HSG cấp Tỉnh

- Ban kiểm tra.

- Chuyên môn, GV lớp 9, HS.

11/02

- Tham gia họp TT theo lịch của PGD

- Các thành viên trong HĐ giáo dục.

10/02-13/02

- Chuẩn bị CSVC cho cuộc thi IOE cấp huyện.

- Nhóm CNTT.

14/02-20/02

- Sửa lại trần nhựa của phòng học cấp 4 (lớp 6A), mắc điện nhà bào vệ cổng trường..

- Ban lao động.

20/02-29/02

- Kiểm tra nội bộ nhà trường

- Đánh giá công tác tháng 2, XD kế hoạch thực hiện công tác tháng 3.

- Ban kiểm tra.

- Ban thi đua nhà trường.

 

 

Nơi nhận:                                                                                                  

- Bộ phận CM.

- Ban LĐ.

- Ban thi đua.

   - Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Bùi Văn Nghĩa