Asset Publisher

KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM HỌC 2014 - 2015

KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM HỌC 2014 - 2015


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS HOÀNG QUẾ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Đông Triều., ngày 01 tháng 10 năm 2014

 

 

 

                                                  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG

                                                              Tháng 10 năm 2014

Nhiệm vụ trọng tâm:

Chủ điểm: " Chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-10"

+ Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

+ Dự giờ, kiểm tra chuyên môn - kiểm tra nội bộ trường học.

+ Tham dự các Hội nghị tập huấn chuyên môn do Phòng GD  tổ chức.

+ Tổ chức đại hội liên đội.

+ Duyệt phổ cập GD.

Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận chịu trách nhiệm

01/10

Hội nghị cán bộ công chức

Toàn thể HĐ

02/10

Họp HĐ triển khai công tác tháng

Toàn thể HĐ

4/10

Tham dự tập huấn công tác thanh tra năm học 2014 - 2015

BGH, TTCM, CĐ

6/10-26/10

Kiểm tra, dự giờ giáo viên

Tổ chuyên môn

16/10

Tổ chức Đại hội liên đội

Chi đôi các lớp, GVCN, Đại biểu.

18/10

Tổ chức HĐ kỷ niệm ngày phu nữ Việt Nam.

Toàn thể HĐ

22/10

Duyệt phổ cập giáo dục

Ban phổ cập nhà trường

23/10

Tuyên truyền phổ biến kiến thức

Toàn thể HS

24-30/10

Kiểm tra nội bộ trường học

Ban kiểm tra

 

 

Nơi nhận:                                                         

- Phòng GD&ĐT ( b/c)

- BGH( t/h)

- Lưu VP          

HIỆU TRƯỞNG

 

 

                      Vũ Trường Thoi