Xuất bản thông tin

Thời khóa biểu kỳ II năm học 2011 - 2012

Thời khóa biểu kỳ II năm học 2011 - 2012


PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011 - 2012

 

 

TRƯỜNG THCS HOÀNG QUẾ

 

 

 

Thực hiện từ ngày 24 tháng 10 năm 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

6A

6B

6C

7A

7B

8A

8B

9A

9B

9C

2

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Toán

Nhẽ

Anh

Huyền

Toán

T.Nguyệt

Anh

Thuỷ

Sinh

Hưng

Sinh

Đan

Hóa

Sáu

Nhàn

Văn

Hoàn

Nhạc

Đ.Huyền

Văn

Tâm

CN

Dung

Văn

Thục

Địa

Quý

Sử

P.Nguyệt

Văn

N.Thoa

Sử

Nga

Văn

Hoàn

Anh

Thuỷ

Văn

Tâm

Địa

Quý

CN

Dung

MT

Đ.Huyền

TD

Hưng

Hóa

Sáu

Văn

N.Thoa

Anh

Huyền

Anh

Thuỷ

Văn

Hoa

MT

Dung

Anh

Huyền

Sinh

Sáu

Sinh

Hưng

Địa

Quý

Sử

N.Thoa

MT

Hương

TC

Hoa

Sử

Tâm

CN

Hiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Văn

Tâm

Văn

Thục

Toán

Nguyệt

Toán

B.Thoa

TC

Nhẽ

Hóa

Sáu

Văn

Nthoa

Văn

Thắng

Toán

Dung

Toán

Nhàn

Sinh

Sáu

Văn

Thục

CN

Dung

Anh

Thuỷ

Toán

B.Thoa

Toán

Hải

TC

Tâm

Văn

Thắng

GD

N.Thoa

Sử

Thắng

Toán

Nhẽ

Sinh

Sáu

TC

N.Thoa

TD

Hưng

Văn

P.Nguyệt

Nhàn

Nhạc

Đ.Huyền

Hoá

Quý

Văn

Tâm

Nhạc

Đ.Huyền

Văn

Thục

TD

Hưng

Anh

Thuỷ

Văn

P.Nguyệt

Toán

Hải

Hoá

Quý

Toán

Dung

Địa

Quý

CN

Dung

Sử

Thắng

Sử

P.Nguyệt

Sinh

Hưng

MT

Hương

TC

Hải

GD

N.Thoa

CN

Hiền

Sử

Tâm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

TC

Phong

TD

Hưng

GD

N.Thoa

Văn

Nga

GD

Thục

CN

Oanh

Hóa

Sáu

Sinh

Đan

Hoá

Quý

Sử

Tâm

Sinh

Sáu

Văn

Thục

Toán

T.Nguyệt

Văn

Nga

Địa

Hảo

Anh

Huyền

Toán

Phong

Anh

Thuỷ

TD

Duy

Toán

Nhẽ

Văn

Thục

Anh

Thuỷ

Địa

Quý

TC

N.Thoa

Sinh

Đan

Địa

Hảo

TC

Dung

Văn

Hoàn

Văn

Hoa

CN

Hảo

Toán

Nhẽ

TC

Phong

Anh

Thuỷ

TC

Hoa

TD

Duy

Anh

Huyền

GD

N.Thoa

TC

Dung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anh

Huyền

Sử

N.Thoa

Địa

Hảo

TC

Dung

TC

Hoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

CN

Hảo

Toán

Nhẽ

TC

Phong

Sinh

Hưng

Văn

Nga

Văn

P.Nguyệt

CN

Oanh

Hóa

Quý

Toán

Dung

Toán

Nhàn

Toán

Nhẽ

Anh

Huyền

Địa

Quý

Anh

Thuỷ

Văn

Nga

TD

Duy

Toán

Hải

Nhạc

Đ.Huyền

TC

Hoa

TD

Duy

Sinh

Sáu

TD

Hưng

Văn

Nga

Toán

B.Thoa

Toán

Hải

Nhạc

Đ.Huyền

Toán

Phong

Địa

Hảo

Anh

Thuỷ

TC

Phong

GD

N.Thoa

Anh

Thuỷ

TD

Hưng

Nhạc

Đ.Huyền

TC

Hải

Địa

Hảo

TD

Duy

Văn

Hoa

HĐNG

Tâm

HĐNG

Sáu

HĐNG

Thục

HĐNG

Nga

HĐNG

B.Thoa

HĐNG

Đan

HĐNG

Hảo

HĐNG

Thắng

HĐNG

Hoàn

HĐNG

Hoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

TD

Duy

TC

Phong

MT

Hương

Toán

B.Thoa

Văn

Nga

Anh

Huyền

Văn

N.Thoa

Văn

Thắng

Toán

Dung

Sinh

Đan

Anh

Huyền

TD

Hưng

Anh

Thủy

Nhạc

ĐHuyền

CN

B.Thoa

Địa

Hảo

TD

Duy

Toán

Phong

Văn

Hoàn

Toán

Nhàn

Anh

Huyền

Toán

Nhẽ

Nhạc

ĐHuyền

Sử

P.Nguyệt

Anh

Thủy

Toán

Hải

Sinh

Đan

Văn

Thắng

Hóa

Quý

TD

Duy

Toán

Nhẽ

Sử

Thắng

TD

Hưng

CN

Hảo

Toán

B.Thoa

Nhạc

Đ.Huyền

Toán

Hải

Sinh

Đan

TD

Duy

Hóa

Quý

 

 

 

 

 

 

TC

Nhẽ

Địa

Quý

Anh

Huyền

GD

P.Nguyệt

CN

Hưng

Sinh

Đan

Địa

Hảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Anh

Huyền

MT

Phong

Toán

Nguyệt

Toán

B.Thoa

Sử

P.Nguyệt

Toán

Hải

Sinh

Đan

Sử

Nga

TD

Duy

Văn

Hoa

Nhạc

ĐHuyền

Văn

Thục

Văn

Nga

Toán

B.Thoa

Văn

P.Nguyệt

Anh

Huyền

Toán

Phong

Sinh

Đan

Văn

Hoa

TC

Phong

Văn

Thục

Toán

B.Thoa

MT

Đ.Huyền

GD

P.Nguyệt

Toán

Hải

TD

Duy

Văn

Hoàn

Toán

Nhàn

GD

Hoàn

Sinh

Sáu

GD

Thục

Văn

Nga

TD

Duy

Anh

Huyền

Văn

Thắng

Sử

Tâm

Sinh

Đan

SH

Tâm

SH

Sáu

SH

Thục

SH

Nga

SH

B.Thoa

SH

Đan

SH

Hảo

SH

Thắng

SH

Hoàn

SH

Hoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               - H§NGLL c¸c khèi 6, 7, 8, 9 häc vµo tuÇn 1 vµ tuÇn 3 cña th¸ng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               - H­íng nghiÖp khèi 9 häc vµo tiÕt 5 ngµy thø 5 tuÇn 4 cña th¸ng.