Xuất bản thông tin

Kế hoạch tháng 4 năm 2017

Kế hoạch tháng 4 năm 2017


PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO  ĐÔNG TRIỀU          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRƯ­ỜNG THCS HOÀNG QUẾ                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                        CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

                                                               Tháng 4 năm 2017

Nhiệm vụ trọng tâm:

- Tổ chức dạy và học theo kế hoạch.

- Tổ chức ôn luyện chuẩn bị thi HK 2.

- Tổ chức thi nghề cho HS lớp 8.

- Tham gia thi ngày hội đọc sách.

Lịch cụ thể:

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

CHỈ ĐẠO

LỰC LƯỢNG THAM GIA

03/4

- Họp hiệu trưởng tại PGD

 PGD

 

 

 Đ/c  HT 

 

4/4

- Họp hội đồng triển khai kế hoạch.

- Họp chi bộ, họp thi đua.

 Hiệu Trưởng

Toàn thê GV

6/4

- Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương 

 BGH

 

Toàn thê GV

7/4

- Kiểm tra công tác thi nghề phổ thông

 BGH

 

 GV

8, 9/4

- Tham gia tổ chức thi NPT

Ban lãnh đạo hội đồng coi thi

Toàn thể hội đồng

12/4

- Nộp hồ sơ kiểm định

 PGD

Toàn thê GV

15/4

- Chỉ đạo chấm tủ sách lớp học. 

 BGH + BGK

Các lớp

20/4

- Tiếp đoàn chấm thi tủ sách lớp học

PGD

 BGH

21/4

- Tổ chức thi ngày hội đọc

BGH

Thư viện và HS

24/5

- Dự thi thuyết minh viên nhà lưu niệm Bác Hồ

BGH

Đ/c TPT + HS

 

 

Nơi nhận:                                                         

- Phòng GD&ĐT ( b/c)

- BGH( t/h)

- Lưu VP          

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Vũ Trường Thoi