Xuất bản thông tin

Chương trình công tác tháng 08/2012

Chương trình công tác tháng 08/2012


  

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

TRƯỜNG THCS HOÀNG QUẾ

Số: 01/KH-TrTHCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Đông Triều., ngày 01 tháng 8 năm 2012

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2012

                                                                                                     

* Trọng tâm công tác tháng 8/2012:

- Thực hiện công tác phát triển: Tập trung học sinh, biên chế học sinh lớp 6 mới tuyển. Đảm bảo tỉ lệ chuyên cần, tiêp tục theo dõi phổ cập 2013.

- Chuẩn bị các điều kiện thiết yếu cho ngày khai giảng năm học mới.

- Công tác dạy và học: Phân công giảng dạy của giáo viên trong năm học 2012 – 2013. Thông báo Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên hè 2012 của Phòng GD&ĐT Đông Triều đến giáo viên nhà trường. Thực hiện Kế hoạch bồi dường hè theo qui định. Tổ chức ôn tập, kiểm tra lại văn hóa đối với học sinh phải thi lại, xét duyệt học sinh lên lớp. Thực hiện nghiêm túc nề nếp dạy học ngay từ ngày đầu tiên của năm học. Tiếp tục thực hiện tốt việc chống dậy thêm, học thêm theo chỉ thị 09.

- Tăng cường giáo dục đạo đức, phát luật của học sinh thông qua các hoạt động Đội trong nhà trường; Tổ chức tốt phong trào thi đua “Hai tốt”, tiếp tụctriển khai thực hiện chuyên đề: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ năm 2012.

- Thực hiện tốt vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh mùa hè.

 

(Thực hiện điều chỉnh kế hoạch nếu có)

Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận chịu trách nhiệm

15/8 – 31/8

- Thực hiện công tác dạy học theo chương trình.

- LĐ vệ sinh, châm sóc cây xanh

- Các thành viên trong HĐ giáo dục.

- Ban lao động, HS.

01/8

-Họp Hội đồng giáo dục triển khai công tác tháng 8.

- Các thành viên trong HĐ.

02/8

-Tập trung học sinh nhắc các nội dung cần thiết chuẩn bị cho ngày học chính thức.

- Các thành viên trong HĐ.

- GVCN

03/8-11/8

-Tham gia bồi dưỡng hè 2012 theo lịch của Phòng GD&ĐT

- Các thành viên trong HĐ.

12/8-13/3

-Tổ chức ôn tập cho học sinh thi lại.

-Nhận lại hồ sơtuyển sinh vào lớp 10 THPTnhững em không đạt.

-Tổng vệ sinh toàn trường.

- Các thành viên trong HĐ giáo dục được phân công

- Văn thư

- GVCN

17/8

Tham gia tổng kết năm học của Sở GD&ĐT

- HT

24/8

-Tham gia tổng kết năm học của Phòng GD&ĐT

- HT; CT Công đoàn

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

- Bộ phận CM.

- Ban LĐ.

- Lưu VP.

  

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Bùi Văn Nghĩa