Xuất bản thông tin

Chương trình công tác tháng 04/2012

Chương trình công tác tháng 04/2012


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS HOÀNG QUẾ 

Số: 04/KH-TrTHCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Đông Triều., ngày 05  tháng 04. năm 2012

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 04/2012

                                                                                 

 

* Trọng tâm công tác tháng 04/2012:

 

- Thực hiện công tác phát triển: duy trì sĩ số học sinh, đảm bảo số lớp (10 lớp, 330 học sinh); đảm bảo tỉ lệ chuyên cần, tiêp tục theo dõi phổ cập 2012.

- Công tác dạy và học: Duy trì nề nêp dạy học, đảm bảo chương trình, tích cực ứng dụng CNTT vào đổi mới công tác dạy học, dạy chuẩn KT-KN; tích hợp bồi dưỡng đạo đức học sinh; thực hiện lấy điểm theo qui định, nghiên cứu kỹ Thông tư 58 để đánh giá xếp loại học sinh; kiểm tra nội bộ nhà trường (đi sâu kiểm tra việc lấy điểm theo qui định); Bồi dưỡng GV soạn giáo án điện tử; tổ chức cho học sinh lớp 8 thi nghề PT; phân công GV ra đề kiểm tra học kỳ II. Tiếp tục thực hiện tốt việc chống dậy thêm, học thêm theo chỉ thị 09.

- Tăng cường giáo dục đạo đức, phát luật của học sinh thông qua các hoạt động Đội trong nhà trường; Tổ chức tốt phong trào thi đua “Hai tốt chào mừng ngày giải phóng miền nam 30/4và ngày Quốc tế lao động 1/5; triển khai thực hiện chuyên đề: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ năm 2012. Hưởng ứng ngày “Văn hóa đọc”.

- Tiếp tục chỉnh trang khuôn viên nhà trường, trồng chăm sóc cây; tham dự Hội thảo “xanh hóa trường học”. Tích cực hưởng ứng ngày môi trường thế giới.

- Thực hiện tốt vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh mùa hè.

 

(Thực hiện điều chỉnh kế hoạch nếu có)

Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận chịu trách nhiệm

01/04 – 29/4

- Thực hiện công tác dạy học theo chương trình.

- LĐ vệ sinh, châm sóc cây xanh

- Các thành viên trong HĐ giáo dục.

- Ban lao động, HS.

05/4

-Họp Hội đồng giáo dục triển khai công tác tháng 4.

- Các thành viên trong HĐ

07/4-8/4

-Tổ chức cho học sinh thi nghề PT

-Đăng ký tài liệu ôn thi vào lớp 10 THPT

- Các thành viên trong HĐ giáo dục được phân công

-PHT-GVCN lớp 9

09/04-20/04

- Kiểm tra nội bộ nhà trường

 

 

- Ban kiểm tra.

 

12/5

-Tổ chức bồi dưỡng soạn GA điện tử

-PHT- Các thành viên trong HĐ giáo dục

17/4

- Tham gia tổ chức điểm “Ngày văn hóa đọc” tại THCS Lê Hồng Phong

- HT

 

27/4

- Nghiệm thu đề kiểm tra học kỳ

- Các thành viên trong HĐ giáo dục

29/5

- Đánh giá công tác tháng 4, XD Kế hoạch thực hiện thực hiện công tác tháng 5.

 -Ban thi đua nhà trường.

30/4-02/5

-Nghỉ ngày lễ

 

 

 

Nơi nhận:                                                           

- Bộ phận CM.

- Ban LĐ.

- Ban thi đua.

   - Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Bùi Văn Nghĩa