Xuất bản thông tin

CHI BỘ NHÀ TRƯỜNG

CHI BỘ NHÀ TRƯỜNG


 

 BÍ THƯ CHI BỘ 

Họ tên: Đinh Thị Ngọc Dung

Ngày sinh: 28/01/1975

Trình độ chuyên môn: Đại học.        

Trình độ LL; Trung cấp.

Ngày vào ngành: 1995

Ngày vào Đảng: 04/12/2005

Ngày chính thức: 04/12/2006

Địa chỉ:  Uông Bí - QN

Email: thcs.htd.dtndung@dongtrieu.edu.vn

Số điện thoại: 0978898539

 

            

PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ 

Họ tên: Đặng Thị Mai Quế

Ngày sinh: 6/12/1977

Trình độ chuyên môn: Đại học.        

Trình độ LL; Trung cấp.

Ngày vào ngành: 14/09/1999

Ngày vào Đảng: 04/12/2005

Ngày chính thức: 04/12/2006

Địa chỉ: Mạo Khê - Đông Triều - QN

Email: thcs.mk1.dtmque@dongtrieu.edu.vn

Số điện thoại: 0968879861

ĐẢNG VIÊN 

Họ tên: Ngô Thị Thành

Ngày sinh: 08/04/1986

Trình độ chuyên môn: TC

Ngày vào ngành: 20/10/1975

Ngày vào Đảng:  21/10/2011

Ngày chính thức: 21/10/2012

Địa chỉ:  Hoàng Quế - Đông Triều - Quảng Ninh.

Số điện thoại: 0981671375

Email: mn.sc.ntthanh@dongtrieu.edu.vn

ĐẢNG VIÊN

Họ tên: Nguyễn Thị Hảo

Ngày sinh: 28/04/1980.

Trình độ chuyên môn: Đại Học.

Ngày vào ngành: 19/11/2001

Ngày vào Đảng: 04/09/2013

Ngày chính thức: 04/09/2014

Địa chỉ:  Tràng Bạch – Hoàng Quế– Đông Triều – Quảng Ninh.

Số điện thoại:

Email: thcs.hq.nthao@dongtrieu.edu.vn

 

ĐẢNG VIÊN

Họ tên: Nguyễn Lan Anh

Ngày sinh: 25/10/1984.

Trình độ chuyên môn: Đại Học

Ngày vào ngành: 1/05/2007.

Ngày vào Đảng: 03/03/2011

Ngày chính thức: 03/03/2012

Địa chỉ: Hoàng Hoa Thám - Mạo Khê - Đông Triều -Quảng Ninh.

Số điện thoại: 01216432222

Email: thcs.yt.nlanh@dongtrieu.edu.vn

ĐẢNG VIÊN

Họ tên: Nguyễn Thị Phi Nga.

Ngày sinh: 11/04/1975.

Trình độ chuyên môn: Đại Học.

Ngày vào ngành: 28/08/1995.

Ngày vào Đảng: 07/05/1999;

Ngày chính thức: 07/05/2000.

Địa chỉ: Hoàng Sơn – Hoàng Quế – Đông Triều – Quảng Ninh.

Số điện thoại: 0903295908

Email: thcs.hq.ntpnga@dongtrieu.edu.vn

ĐẢNG VIÊN

Họ tên: Bùi Thị Sáu

Ngày sinh: 06/06/1973.

Trình độ chuyên môn: Đại học

Ngày vào ngành: 01/10/1998.

Ngày vào Đảng: 10/11/2001;

Ngày chính thức: 10/11/2002.

Địa chỉ:  Cổ Lễ – Hoàng Quế – Đông Triều – QN.

Số điện thoại: 0973318366.

Email: thcs.hq.btsau@dongtrieu.edu.vn

ĐẢNG VIÊN

Họ tên: Trần Xuân Thắng

Ngày sinh: 28/01/1978.

Trình độ chuyên môn: Đại Học.

Ngày vào ngành: 19/11/2001.

Ngày vào Đảng: 03/10/2003;

Ngày chính thức: 03/10/2004.

Địa chỉ: Tràng Bạch – Hoàng Quế – Đông Triều – Quảng Ninh.

Số điện thoại: 0906180662.

Email: thcs.hq.txthang@dongtrieu.edu.vn

ĐẢNG VIÊN

Họ tên: Phạm Thị Lan Anh

Ngày sinh: 22/05/1979

Trình độ chuyên môn: Đại Học.

Ngày vào ngành: 10/7/2009

Ngày vào Đảng: 25/12/2018

Ngày chính thức: 25/12/2019

Địa chỉ: Yên Đức – Đông Triều – Quảng Ninh.

Số điện thoại: 0981883210

Email: thcs.hq.ptlanh@dongtrieu.edu.vn

ĐẢNG VIÊN

Họ tên: Phạm Thị Đan

Ngày sinh: 17/07/1981.

Trình độ chuyên môn: Đại Học.

Ngày vào ngành: 09/12/2002.

Ngày vào Đảng: 09/10/2004;

Ngày chính thức: 09/10/2005.

Địa chỉ:  Hoàng Quế – Đông Triều – QN.

Số điện thoại: 0985919583.

Email: thcs.hq.ptdan@dongtrieu.edu.vn

CHI ỦY VIÊN

Họ tên: Hoàng Thanh Thục.

Ngày sinh: 24/09/1977.

Trình độ chuyên môn: Đại Học.

Ngày vào ngành: 01/09/1998.

Ngày vào Đảng: 04/04/2006;

Ngày chính thức: 04/04/2007.

Địa chỉ: Cổ Lễ – Hoàng Quế – Đông Triều – QN.

Số điện thoại: 01693992238.

Email: thcs.hq.httthuc@dongtrieu.edu.vn

ĐẢNG VIÊN

Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Huyền

Ngày sinh: 28/04/1978.

Trình độ chuyên môn: Đại Học.

Ngày vào ngành: 01/12/2002.

Ngày vào Đảng: 03/11/2006;

Ngày chính thức: 03/11/2007.

Địa chỉ:  Vĩnh Xuân – Mạo Khê – Đông Triều – QN.

Số điện thoại: 01693992579.

Email: thcs.hq.ntthuyen@dongtrieu.edu.vn

ĐẢNG VIÊN

Họ tên: Trịnh Thị Thanh Tâm

Ngày sinh: 10/08/1976.

Trình độ chuyên môn: Đại Học.

Ngày vào ngành: 04/09/1997.

Ngày vào Đảng: 22/08/2007;

Ngày chính thức: 22/08/2008.

Địa chỉ:  Tràng Bạch – Hoàng Quế – Đông Triều – Quảng Ninh.

Số điện thoại: 0984232466.

Email: thcs.hq.ttttam@dongtrieu.edu.vn

ĐẢNG VIÊN

Họ tên: Nguyễn Thị Nữ

Ngày sinh: 6/8/1983.

Trình độ chuyên môn: Đại Học.

Ngày vào ngành: 01/12/2005.

Ngày vào Đảng: 03/02/2010;

Ngày chính thức: 03/02/2011.

Địa chỉ:  Hoàng Quế – Đông Triều – Quảng Ninh.

Số điện thoại: 01635837750

Email: thcs.hq.ntnu@dongtrieu.edu.vn

ĐẢNG VIÊN

Họ tên: Phạm Quang Hưng

Ngày sinh: 26/09/1979.

Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng.

Ngày vào ngành: 01/05/2006.

Ngày vào Đảng: 28/12/2010

Ngày chính thức: 28/12/2011

Địa chỉ:  Tràng Bạch – Hoàng Quế – Đông Triều – Quảng Ninh.

Số điện thoại: 01205691932.

Email: thcs.hq.pqhung@dongtrieu.edu.vn

ĐẢNG VIÊN

Họ tên: Nuyễn Khương Duy

Ngày sinh: 20/07/1982.

Trình độ chuyên môn: Đại Học.

Ngày vào ngành: 01/05/2007.

Ngày vào Đảng:  28/12/2011

Ngày chính thức: 28/12/2012

Địa chỉ:  Yên Trung – Yên Thọ– Đông Triều – Quảng Ninh.

Số điện thoại: 0977037237.

Email: thcs.hq.nkduy@dongtrieu.edu.vn

ĐẢNG VIÊN

Họ tên: Nuyễn Thị Hải Yến

Ngày sinh: 16/10/1981.

Trình độ chuyên môn: Đại Học.

Ngày vào ngành: 07/05/2004.

Ngày vào Đảng:  28/08/2009

Ngày chính thức: 28/08/2010

Địa chỉ:  Tràng Bạch – Hoàng Quế– Đông Triều – Quảng Ninh.

Số điện thoại: 0986587220

Email: thcs.hq.nthyen@dongtrieu.edu.vn

ĐẢNG VIÊN

Họ tên: Nuyễn Thị Thuý

Ngày sinh: 28/06/1986.

Trình độ chuyên môn: Đại Học.

Ngày vào ngành: 01/12/2008

Ngày vào Đảng:  01/7/2014

Ngày chính thức: 01/7/2015

Địa chỉ:  Tràng Bạch – Hoàng Quế– Đông Triều – QN

Số điện thoại: 01672010684

Email: thcs.yd.ntthuy@dongtrieu.edu.vn

ĐẢNG VIÊN

Họ tên: Ngô Thị Hoàn

Ngày sinh: 03/03/1980.

Trình độ chuyên môn: Đại Học.

Ngày vào ngành: 02/12/2002

Ngày vào Đảng:  21/10/2013

Ngày chính thức: 21/10/2014

Địa chỉ:  Tràng Bạch – Hoàng Quế– Đông Triều – Quảng Ninh.

Số điện thoại:

Email: thcs.hq.nthoan@dongtrieu.edu.vn

ĐẢNG VIÊN

Họ tên: Bùi Thị Diệu Thúy

Ngày sinh: 03/03/1980.

Trình độ chuyên môn: Đại Học.

Ngày vào ngành: 02/12/2003

Ngày vào Đảng:  3/2/2017

Ngày chính thức: 3/2/2018

Địa chỉ:  Tràng Bạch – Hoàng Quế– Đông Triều – Quảng Ninh.

Số điện thoại: 01266355688

Email: thcs.hq.btdthuy@dongtrieu.edu.vn

ĐẢNG VIÊN

Họ tên: Ngô Thị Thảo

Ngày sinh: 03/03/1988.

Trình độ chuyên môn: Đại Học.

Ngày vào ngành: 02/12/2003

Ngày vào Đảng:  3/2/2017

Ngày chính thức: 3/2/2018

Địa chỉ: Yên Thọ– Đông Triều – Quảng Ninh.

Số điện thoại: 0966648636

Email: thcs.hq.ntthao@dongtrieu.edu.vn